+358 50 376 5741 asiakaspalvelu@kevytfirma.fi
Tämä käyttöehto on ollut voimassa 22.3.2020 – 19.11.2020 ja siirretty arkistoon.

Tällä sopimuksella sovitaan Kevytfirma.fi palvelun käyttöehdoista palvelun tuottajan ABCnet Oy:n ja palvelun käyttäjän välillä.

Palvelun tuottaja

ABCnet Oy, Kevytfirma
Luvakuja 16, 21260 Raisio, Suomi
Y-tunnus 0925979-9

Palvelun käyttäjä

Kevytfirma.fi palveluun kirjautunut oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö

Sopimuksen sisältö

 • Palvelun tuottaja ABCnet Oy toteuttaa Kevytfirma.fi palvelut https://kevytfirma.fi osoitteessa (myöhemmin ”Kevytfirma.fi” ja ”Kevytfirma”).
 • Palvelun käyttäjä, kevytyrittäjä ja työn suorittaja (myöhemmin ”Kevytyrittäjä”) hyväksyy nämä käyttöehdot itseään sitovaksi kirjautumalla Kevytfirma.fi palveluun. Kevytyrittäjä harjoittaa luonnollisena henkilönä tulonhankkimistoimintaa ilman Y-tunnusta eli on työn suorittaja. Toimeksiantajalla ja asiakkaalla tarkoitetaan työn tilaajaa Kevytyrittäjältä (myöhemmin ”Toimeksiantaja”).
 • Palvelun käyttö edellyttää Kevytyrittäjältä tunnusten luomista https://kevytfirma.fi internetsivulla, joka on maksutonta ja johon Kevytyrittäjä täyttää tarvittavat tiedot.
 • Kevytfirma tarjoaa käyttöehtojen mukaisesti Kevytyrittäjälle laskutuspalvelua palvelumaksua vastaan Suomessa tehdystä työstä. Kevytfirma laskuttaa Kevytyrittäjän puolesta Toimeksiantajaa ja maksaa Kevytyrittäjälle Toimeksiantajan suorituksen, joka perustuu Kevytyrittäjän tekemään työhön ja siitä luotuun laskuun. Laskutus perustuu Kevytyrittäjän ja Toimeksiantajan väliseen sopimukseen. Kevytyrittäjä sopii työsuorituksista ja hinnoista itse kulloisenkin Toimeksiantajansa kanssa.
 • Kevytfirma solmii muodollisen työsuhteen Kevytyrittäjän kanssa, jolloin Kevytfirma välittää Toimeksiantajan maksaman korvauksen työstä Kevytyrittäjälle palkkana. Kevytfirman ja Kevytyrittäjän välille ei muodostu työsopimuslain mukaista työsuhdetta. Kevytyrittäjä vastaa itse asiakashankinnasta ja työn suorittamisesta sekä sopii Toimeksiantajan kanssa toimeksiannon ehdoista ja työstä maksettavasta korvauksesta. Kevytyrittäjän Toimeksiantajat voivat olla luonnollisia henkilöitä, kotitalouksia, yrityksiä tai yhtymiä. Kevytfirma maksaa Kevytyrittäjälle tämän käyttöehtojen mukaiset korvaukset, kun Toimeksiantaja on maksanut laskun kokonaisuudessaan Kevytfirmalle.
 • Kevytyrittäjä laskuttaa Toimeksiantajaa Kevytfirman kautta ja Toimeksiantaja maksaa laskun Kevytfirmalle, joka välittää Toimeksiantajan maksaman korvauksen edelleen Kevytyrittäjälle. Kevytfirman Kevytyrittäjälle edelleen välittämä korvaus on verotuksessa palkkaa, koska Kevytfirma ja Kevytyrittäjä ovat sopineet muodollisesta työsuhteesta. Tällöin Kevytfirma hoitaa palvelumaksua vastaan verotuksessa normaalit työnantajavelvollisuudet, joita ovat ennakonpidätyksen toimittaminen palkasta, työnantajan sairausvakuutusmaksun maksaminen ja suoritusten ilmoittaminen tulorekisteriin sekä ilmoittaa ja suorittaa verottajalle Toimeksiantajalta laskutettavat arvonlisäverot.
 • Kun Kevytyrittäjä on sopinut Toimeksiantajan kanssa etukäteen työhön liittyvistä matkakustannusten korvauksista ja laskuttaa nämä Toimeksiantajalta laskulla eriteltynä, voi Kevytfirma maksaa Kevytyrittäjälle työstä palkkana maksettavan korvauksen lisäksi verovapaita matkakustannusten korvauksia kuten kilometrikorvauksia ja päivärahoja. Kevytyrittäjän on esitettävä Kevytfirmalle ja Toimeksiantajalle matkalasku, josta tulee käydä ilmi: matkan tarkoitus, kohde, matkareitti, matkustamistapa, matkan alkamis- ja päättymisajankohdat. Kodin ja varsinaiseksi katsottavan työn tekopaikan välisiä matkakuluja Kevytyrittäjä ei saa laskuttaa Toimeksiantajalta verosäännöistä johtuen, jotka Kevytyrittäjä saa vähentää omassa tuloverotuksessa. Kevytfirma varaa oikeuden olla hyväksymättä Kevytyrittäjän toimittamaa matkalaskua, jos se on verottajan ohjeistuksen vastainen. (”Laskutuspalveluyritysten maksamat matkakustannusten korvaukset ennakkoperinnässä ja tuloverotuksessa” https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/kannanotot/61596/laskutuspalveluyritysten-maksamat-matkakustannusten-korvaukset-ennakkoperinn%c3%a4ss%c3%a4-ja-tuloverotuksessa/ )
 • Kun Kevytyrittäjä on sopinut Toimeksiantajan kanssa etukäteen työhön liittyvistä tarvikeostoista, alkuperäinen kuitti on säilytettävä huolella ja liitettävä Kevytfirman palveluun Toimeksiantajalta laskutettaviin tietoihin selkeästi luettavissa olevana tiedostona (tiedostomuotona PDF, JPG, PNG tai GIF).  Toimeksiantajaa laskutettaessa tarvikeostot on eriteltävä ja Kevytfirma liittää pyydettäessä kuittikopion laskuun. Kevytfirma maksaa Kevytyrittäjälle työstä palkkana maksettavan korvauksen lisäksi tarvikkeista korvauksen, jos kuitti on selkeäsi luettavissa ja Toimeksiantaja on maksanut laskutetut tarvikeostot Kevytfirmalle. Kevytfirma varaa oikeuden olla hyväksymättä Kevytyrittäjän toimittamaa kululaskuja, jos se on näiden käyttöohjeiden vastainen.
 • Kevytyrittäjänä voi toimia useilla toimialoilla Suomen lainsäädännön mukaisesti, pois lukien luvan varainen toiminta.
 • Kevytyrittäjän tulee toiminnassaan noudattaa Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Kevytyrittäjä vastaa kaikkien antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Ja on velvollinen ylläpitämään omia tietoja Kevytfirma.fi palvelussa siten, että ne ovat aina ajan tasalla. Tämä koskee myös laskutusta varten annettavia tietoja (myös tiimilaskutuksessa). Laskuttaessaan Kevytyrittäjä vakuuttaa olevansa verovelvollinen Suomessa Kevytfirman kautta laskuttamastaan työstä.
 • Kevytfirma ei vastaa miltään osin Kevytyrittäjän työsuoritukseen liittyvistä vastuista tai muista velvoitteista. Vastuilla ja velvoitteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä muun muassa Kevytyrittäjän työsuorituksen aikana tai sen jälkeen ilmeneviä virheitä, puutteita tai viivästyksiä. Kevytyrittäjän on sovittava työsuoritusta koskevat erimielisyydet suoraan kulloisenkin Toimeksiantajan kanssa. Kevytyrittäjän tulee huolehtia siitä, että Toimeksiantaja ja mahdolliset muut kolmannet tahot ovat tietoisia Kevytfirman asemasta ja vastuiden jakautumisesta osapuolten kesken.
 • Kun Kevytyrittäjä tilaa itselleen lisäpalveluna vapaaehtoisen tapaturma- ja vastuuvakuutuksen, hänen on annettava työnaloitusilmoitus Kevytfirman palvelussa viimeistään työn aloittamispäivänä jolloin Kevytfirma tilaa Kevytyrittäjälle ko. vakuutukset jotka ovat voimassa vain ko. laskutettavan työn ajan. Tämä edellyttää, että Kevytyrittäjä on antanut kaikki tarvittavat tiedot Kevytfirma.fi palvelussa, jotta vakuutukset voidaan hänelle tilata. Kun työ on valmis laskutettavaksi Toimeksiantajalta, Kevytyrittäjän tulee antaa työn lopetusilmoitus Kevytfirman palvelussa, jolloin ko. vakuutukset lakkaavat olemasta voimassa.
 • Kevytyrittäjän tulee sopia laskuttamansa hinta siten, että laskutetusta summasta bruttopalkka on kohtuullinen eikä alita alalla mahdollisesti voimassa olevassa työehtosopimuksessa määriteltyjä ansioita.
 • Kevytyrittäjä on velvollinen ottamaan lakisääteisen yrittäjien eläkevakuutuksen (YEL), kun sen edellytykset täyttyvät. Työ- ja sosiaalivakuutuslainsäädännössä laskutuspalveluyrityksiä käyttäviä henkilöitä pidetään yrittäjinä, jos he tekevät ansiotyötä olematta työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa. Jos Kevytyrittäjä haluaa, Kevytfirma auttaa YEL-vakuutuksen hankkimisessa. Kevytyrittäjä on velvollinen valvomaan, että hänen Kevytfirmalle ja vakuutusyhtiölle ilmoittamat tiedot ovat oikein. Jos Kevytyrittäjä ottaa tai irtisanoo YEL-vakuutuksen, pitää hänen ilmoittaa tästä Kevytfirman asiakaspalveluun ja muuttaa tieto Kevytfirma.fi palveluun kirjautuneena omilla sivuilla.
 • Kevytyrittäjällä ei ole oikeutta tehdä ostoja laskulla, luotto-, osamaksu-, tai alihankintasopimuksia ABCnet Oy:n Kevytfirman nimissä.
 • Mikäli Kevytfirmalla on tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti saatavaa Kevytyrittäjältä, on Kevytfirmalla tarvittaessa oikeus kuitata ne Kevytyrittäjälle maksettavista palkanmaksuista.
 • Kevytfirma varaa oikeuden poistaa vanhentuneet laskut, joihin ei ole saatu maksua vuoden kuluttua laskun lähettämisestä, jos perintäprosessia ei ole aloitettu.
 • Kevytfirma huolehtii palvelua käyttävien Kevytyrittäjien tietosuojasta ja teknisestä suojaamisesta voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Nämä sisältyvät Kevytfirman tietosuojaselosteeseen ja Kevytyrittäjä hyväksyy tietosuojaselosteen käyttämällä Kevytfirman palvelua. Tietosuojaseloste on luettavissa kokonaisuudessa: https://kevytfirma.fi/tietosuojaseloste/ -osoitteessa.
 • Kevytyrittäjä vastaa omasta asiakasrekisteristä rekisterinpitäjänä sekä rekisterin tietojen oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta. Lisäksi Kevytyrittäjä vastaa siitä, että hänellä on oikeus käsitellä asiakastietoja, toimittaa ne Kevytfirmalle käsiteltäviksi sekä myöntää Kevytfirmalle oikeuden niiden käsittelyyn.
 • Kevytyrittäjä ei ole oikeutettu siirtää näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle. Kevytfirmalla on aina oikeus ilman Kevytyrittäjän suostumusta siirtää Kevytfirman palvelu ja kaikki tai osa näiden käyttöehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannelle osapuolelle.
 • Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki näitä käyttöehtoja koskevat riidat, kiistat ja vaatimukset pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada sovittua, asia käsitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa suomen kielellä. Osapuolten välisessä riitatilanteessa Kevytfirman vastuut rajoittuvat Kevytyrittäjältä veloitettuun palvelumaksuun.

Hinnat

 • Palveluun rekisteröityminen on maksutonta.
 • Palvelumaksu on 5 % arvonlisäverottomasta laskutuksesta (+ ALV 24 %).
 • Lisäpalvelun maksu tapaturma- ja vastuuvakuutuksesta on 2,5 % arvonlisäverottomasta laskutuksesta (+ ALV 24 %).
 • Kevytyrittäjälle maksettava korvaus Toimeksiantajalle tekemästä työstä muodostuu käyttöehtojen mukaisesti seuraavasti: laskutetusta arvonlisäverottomasta summasta vähennetään Kevytyrittäjän verokortin mukainen ennakonpidätys ja jos YEL-vakuutus, niin työnantajan sairausvakuutusmaksu, Kevytfirman palvelumaksu ja mahdolliset lisäpalvelut sekä lisätään mahdolliset matka- ja tarvikekorvaukset.
 • Kevytyrittäjän työstä laskutetun suorituksen saavuttua Kevytfirman tilille, suoritus tilitetään Kevytyrittäjälle Kevytfirma.fi palvelussa valittuna ajankohtana. Tilityksen edellytyksenä on, että Kevytyrittäjä on toimittanut kaikki maksun suorittamiseen tarvittavat tiedot Kevytfirma.fi palveluun. Maksun yhteydessä Kevytyrittäjä saa palkkalaskelman Kevytfirma.fi palvelun omiin tietoihin.
 • Kevytfirmalla on oikeus muuttaa hintoja ja palvelumaksujen laskutusprosentteja tarvittaessa, josta Kevytfirman on tiedotettava ennen muutosta Kevytyrittäjää. Kevytyrittäjä hyväksyy muutokset jatkamalla Kevytfirman palvelun käyttämistä.

Käyttöehtojen hyväksyminen

Nämä käyttöehdot Kevytyrittäjä hyväksyy rekisteröitymällä Kevytyrittäjäksi ja käyttämällä Kevytfirman palvelua. Sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Kevytfirmalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja tarvittaessa, josta Kevytfirman on tiedotettava ennen muutosta Kevytyrittäjää. Kevytyrittäjä hyväksyy muutokset jatkamalla Kevytfirman palvelun käyttämistä.

22.3.2020 //Kevytfirma, Käyttöehdot versio 1.0