+358 50 376 5741 asiakaspalvelu@kevytfirma.fi

Tällä sopimuksella sovitaan Kevytfirma.fi-palvelun käyttöehdoista palvelun tuottajan TK Talous Oy:n ja palvelun käyttäjän välillä.

 

Palvelun tuottaja
TK Talous Oy, Kevytfirma
Luvakuja 16, 21260 Raisio, Suomi
Y-tunnus 0925979-9

 

Palvelun käyttäjä
Kevytfirma.fi-palveluun kirjautunut oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö tai Y-tunnuksella toimiva yritys

 

SOPIMUKSEN SISÄLTÖ
 • Palvelun tuottaja TK Talous Oy toteuttaa Kevytfirma.fi-palvelut https://kevytfirma.fi osoitteessa (myöhemmin ”Kevytfirma.fi” ja ”Kevytfirma”).
 • Palvelun käyttäjä, kevytyrittäjä ja työn suorittaja (myöhemmin ”Kevytyrittäjä”) hyväksyy nämä käyttöehdot itseään sitovaksi kirjautumalla Kevytfirma.fi-palveluun. Kevytyrittäjä harjoittaa luonnollisena henkilönä tulonhankkimistoimintaa ilman Y-tunnusta eli on työn suorittaja. Toimeksiantajalla ja asiakkaalla tarkoitetaan tahoa, joka tilaa työn Kevytyrittäjältä (myöhemmin ”Toimeksiantaja”).
 • Palvelun käyttö edellyttää:
  • Kevytyrittäjältä tunnusten luomista (https://kevytfirma.fi/) sivustolla, tarvittavien tietojen tallentamista, verokortin tallentamista Kevytfirman järjestelmään ja käyttöehtojen hyväksymistä. Tunnusten luominen on maksutonta ja antaa Kevytfirmalle oikeuden laskuttaa Kevytyrittäjän puolesta hänen Toimeksiantajaansa ja hoitaa tähän liittyvät lakisääteiset ilmoitukset ja maksut.
  • Kevytfirman palvelua voi käyttää oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö, jonka:
   – virallinen osoite sijaitsee suomessa,
   – palkka maksetaan hänen suomalaisellensa pankkitilille ja
   – hän on suomessa verovelvollinen.
  • Jokaiselta Kevytyrittäjältä vaaditaan vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla tai vastaavalla. Palveluun kirjautunut henkilö saa Kevytfirmalta sähköpostiinsa linkin vahvaan tunnistautumiseen sähköisellä allekirjoituksella. Tällä vahvistetaan kenen kanssa ollaan tekemisissä.
 • Olemme velvollisia noudattamaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisesen lakia. Velvollisuutemme on ilmoittaa Aluehallintovirastolle epäilyistä.
 • Kevytfirma tarjoaa käyttöehtojen mukaisesti Kevytyrittäjälle laskutuspalvelua palvelumaksua vastaan Suomessa tehdystä työstä. Kevytfirma laskuttaa Kevytyrittäjän puolesta Toimeksiantajaa ja maksaa Kevytyrittäjälle Toimeksiantajan suorituksen, joka perustuu Kevytyrittäjän tekemään työhön ja siitä luotuun laskuun. Laskutus perustuu Kevytyrittäjän ja Toimeksiantajan väliseen sopimukseen. Kevytyrittäjä sopii työsuorituksista ja hinnoista itse kulloisenkin Toimeksiantajansa kanssa.
 • Luonnollisena henkilönä toimiva Kevytyrittäjä solmii Kevytfirman kanssa muodollisen työsuhteen, jolloin Kevytfirma välittää Toimeksiantajan maksaman korvauksen työstä Kevytyrittäjälle palkkana. Muodollinen työsuhde astuu voimaan, kun Kevytyrittäjä on rekisteröityessään Kevytfirman palveluun hyväksynyt käyttöehdot ja täyttää kaikki palvelun käytön ehdot, jotka mainittu yllä. Kevytfirmalla on oikeus poistaa rekisteröitynyt käyttäjä, jos hän rikkoo näitä käyttöehtoja. Jos kevytyrittäjä toimii vastoin Suomen lainsäädäntöä, on Kevytfirmalla oikeus tarvittaessa ilmoittaa rikkomuksesta ja antaa henkilön tiedot viranomaisille.
 • Kevytfirman ja Kevytyrittäjän välille ei muodostu työsopimuslain mukaista työsuhdetta. Kevytyrittäjä vastaa itse asiakashankinnasta ja työn suorittamisesta sekä sopii Toimeksiantajan kanssa toimeksiannon ehdoista ja työstä maksettavasta korvauksesta. Kevytyrittäjän Toimeksiantajat voivat olla luonnollisia henkilöitä, kotitalouksia, yrityksiä tai yhdistyksiä. Kevytfirma maksaa Kevytyrittäjälle tämän käyttöehtojen mukaiset korvaukset, kun Toimeksiantaja on maksanut laskun kokonaisuudessaan Kevytfirmalle.
 • Kevytyrittäjän tulee laskuttaa Toimeksiantajalle tehdyt työn kahden kuukauden kuluessa tehdyn työn päättymisestä ja saman vuoden puolella.
 • Kevytfirma hoitaa laskutukseen liittyvät ennakonpidätyksen palkasta, työnantajan sairausvakuutusmaksun, ilmoittamisen tulorekisteriin sekä ilmoittaa ja suorittaa verottajalle arvonlisäverot. Kevytfirma veloittaa Kevytyrittäjältä lakisääteiset maksut.
 • Kevytyrittäjä sopii Toimeksiantajan kanssa etukäteen työhön liittyvistä matkakustannusten korvauksista ja laskuttaa nämä Toimeksiantajalta laskulla eriteltynä. Tällöin Kevytfirma voi maksaa Kevytyrittäjälle työstä palkkana maksettavan korvauksen lisäksi verovapaita matkakustannusten korvauksia kuten kilometrikorvauksia ja päivärahoja, jos kevytyrittäjä on oikeutettu erityisalan matkakorvauksiin. Kevytyrittäjän on esitettävä Kevytfirmalle ja Toimeksiantajalle matkalasku, josta tulee käydä ilmi matkan tarkoitus, kohde, matkareitti, matkustamistapa, matkan alkamis- ja päättymisajankohdat. Kodin ja varsinaisen työn tekopaikan välisiä matkakuluja Kevytyrittäjä ei saa laskuttaa Toimeksiantajalta verosäännöistä johtuen, mutta Kevytyrittäjä saa vähentää ne omassa tuloverotuksessaan. Kevytfirma varaa oikeuden olla hyväksymättä Kevytyrittäjän toimittamaa matkalaskua, jos se on verottajan ohjeistuksen vastainen. (”Laskutuspalveluyritysten maksamat matkakustannusten korvaukset ennakkoperinnässä ja tuloverotuksessa” https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/kannanotot/61596/laskutuspalveluyritysten-maksamat-matkakustannusten-korvaukset-ennakkoperinn%c3%a4ss%c3%a4-ja-tuloverotuksessa/ )  Jos Kevytyrittäjä laskuttaa Toimeksiantajalta matkakustannuksia, jotka eivät ole verottajan ohjeiden mukaisesti verovapaita matkakustannuksia, maksetaan nämä matkakulut palkkana Kevytyrittäjälle.
 • Kevytyrittäjä sopii Toimeksiantajan kanssa etukäteen työhön liittyvistä tarvikeostoista. Alkuperäinen kuitti on säilytettävä huollisesti ja liitettävä Kevytfirman palveluun Toimeksiantajalta laskutettaviin tietoihin. Kuitti tulee olla selkeästi luettavissa olevana tiedostona (tiedostomuotona PDF, JPG, PNG tai GIF). Tarvikeosto tulee olla työntekoaikana ostettu tuote ja Kevytyrittäjän maksama ennen laskuttamista Toimeksiantajalta. Toimeksiantajaa laskutettaessa tarvikeostot on eriteltävä laskussa. Kevytfirma maksaa Kevytyrittäjälle työstä palkkana maksettavan korvauksen lisäksi tarvikkeista korvauksen, jos Toimeksiantaja on maksanut laskutetut tarvikeostot Kevytfirmalle. Kevytfirma varaa oikeuden olla hyväksymättä Kevytyrittäjän toimittamaa kululaskuja, jos se on näiden käyttöohjeiden vastainen.
 • Kevytyrittäjänä voi toimia useilla toimialoilla Suomen lainsäädännön mukaisesti, pois lukien mm. luvanvaraiset työt ja tuotteiden myynti. Kevytfirma.fi -sivustolla (https://kevytfirma.fi/kuka-voi-toimia-kevytyrittajana/) on lista aloista, joille kevytyrittäjyys ei sovi.
 • Kevytyrittäjän tulee toiminnassaan noudattaa Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Kevytyrittäjä vastaa kaikkien antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on velvollinen ylläpitämään omia tietojaan Kevytfirma.fi-palvelussa siten, että ne ovat aina ajan tasalla. Tämä koskee myös laskutusta varten annettavia tietoja (myös tiimilaskutuksessa). Laskuttaessaan Kevytyrittäjä vakuuttaa olevansa verovelvollinen Suomessa Kevytfirman kautta laskuttamastaan työstä.
 • Kevytfirma ei vastaa miltään osin Kevytyrittäjän työsuoritukseen liittyvistä vastuista, vahingoista tai muista velvoitteista. Vastuilla, vahingoilla ja velvoitteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä muun muassa Kevytyrittäjän työsuorituksen aikana tai sen jälkeen ilmeneviä virheitä, puutteita tai viivästyksiä. Kevytyrittäjän on sovittava työsuoritusta koskevat erimielisyydet suoraan kulloisenkin Toimeksiantajan kanssa. Kevytyrittäjän tulee huolehtia siitä, että Toimeksiantaja ja mahdolliset muut kolmannet tahot ovat tietoisia Kevytfirman asemasta ja vastuiden jakautumisesta osapuolten kesken.
 • Kevytyrittäjän tulee sopia laskuttamansa hinta siten, että laskutetusta työstä palkka on kohtuullinen eikä alita alalla mahdollisesti työehtosopimuksessa määriteltyä vähimmäispalkkaa.
 • Kevytyrittäjä on velvollinen ottamaan lakisääteisen yrittäjien eläkevakuutuksen (YEL), kun sen edellytykset täyttyvät. Työ- ja sosiaalivakuutuslainsäädännössä laskutuspalveluyrityksiä käyttäviä henkilöitä pidetään yrittäjinä, jos he tekevät ansiotyötä olematta työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa. Kevytyrittäjän halutessa, Kevytfirma auttaa YEL-vakuutuksen hankkimisessa. Kevytyrittäjä on velvollinen valvomaan, että hänen Kevytfirmalle ja vakuutusyhtiölle ilmoittamansa tiedot ovat oikein. Jos Kevytyrittäjä ottaa tai irtisanoo YEL-vakuutuksen, pitää hänen ilmoittaa tästä välittömästi Kevytfirman asiakaspalveluun ja muuttaa tieto Kevytfirma.fi-palveluun omilla sivuilla.
 • Kevytyrittäjällä ei ole oikeutta tehdä ostoja laskulla tai luotto-, osamaksu-, tai alihankintasopimuksia TK Talous Oy:n Kevytfirman nimissä. TK Talous Oy:n yritystunnusta ei saa käyttää hankintoihin.
 • Mikäli Kevytfirmalla on tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti saatavaa Kevytyrittäjältä, on Kevytfirmalla tarvittaessa oikeus kuitata ne Kevytyrittäjälle maksettavista palkanmaksuista.
 • Kun Kevytyrittäjä on valinnut Kevytfirman palvelusta, laskun huomautus palvelun. Kevytfirma lähettää kaksi muistutuslaskua Toimeksiantajalle, jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Kevytfirma varaa oikeuden poistaa vanhentuneet laskut, joihin ei ole saatu maksua vuoden kuluttua laskun lähettämisestä.
 • Kevytfirma huolehtii Kevytfirma.fi-palvelua käyttävien Kevytyrittäjien tietosuojasta ja teknisestä suojaamisesta voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Nämä sisältyvät Kevytfirman tietosuojaselosteeseen. Tietosuojaseloste on luettavissa kokonaisuudessaan: https://kevytfirma.fi/tietosuojaseloste/ -osoitteessa. Kevytfirmalla on oikeus muuttaa Tietosuojaselostetta tarvittaessa, josta Kevytfirman on tiedotettava ennen muutosta Kevytyrittäjää. Kevytyrittäjä hyväksyy tietosuojaselosteen muutokset käyttämällä Kevytfirman palvelua.
 • Kevytyrittäjä vastaa omasta asiakasrekisteristä rekisterinpitäjänä sekä rekisterin tietojen oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta. Lisäksi Kevytyrittäjä vastaa siitä, että hänellä on oikeus käsitellä asiakastietoja, toimittaa ne Kevytfirmalle käsiteltäviksi sekä myöntää Kevytfirmalle oikeus niiden käsittelyyn.
 • Kevytyrittäjän työstä laskutetun suorituksen saavuttua Kevytfirman tilille, suoritus tilitetään Kevytyrittäjälle viimeistään 2 arkipäivän kuluessa. Tilityksen edellytyksenä on, että Kevytyrittäjä on toimittanut kaikki maksun suorittamiseen tarvittavat tiedot Kevytfirma.fi-palveluun.
 • Kevytyrittäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle. Kevytfirmalla on aina oikeus ilman Kevytyrittäjän suostumusta siirtää Kevytfirman palvelu ja kaikki tai osa näiden käyttöehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannelle osapuolelle.
 • Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki näitä käyttöehtoja koskevat riidat, kiistat ja vaatimukset pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada sovittua, asia käsitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa suomen kielellä. Osapuolten välisessä riitatilanteessa Kevytfirman vastuut rajoittuvat Kevytyrittäjältä veloitettuun palvelumaksuun.
KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYMINEN

Nämä käyttöehdot Kevytyrittäjä hyväksyy rekisteröitymällä Kevytfirman palveluun Kevytyrittäjäksi ja käyttämällä Kevytfirman palvelua. Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Kevytfirmalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja tarvittaessa, josta Kevytfirman on tiedotettava ennen muutosta Kevytyrittäjää. Kevytyrittäjä hyväksyy Käyttöehtojen muutokset jatkamalla Kevytfirman palvelun käyttämistä.

 

Päivitetty 19.11.2020